ศูนย์เครื่องมือกลาง และ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม