แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการตอบสนองทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุแปลกปลอมแบบสมมาตร กับแกนซึ่งฝังตัวอยู่ใต้พื้นโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์สำหรับวิยุตคณิตและวิทยาการคณนา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้ ปัญหาการคำนวณการตอบสนองทางแม่เหล็กไฟฟ้าของตัวกลางที่ไม่เอกพันธุ์ซึ่งมีวัตถุแปลกปลอมแบบสมมาตรกับแกนฝังตัวอยู่ได้ถูกพิจารณาและถูกแก้เชิงวิเคราะห์ สมการควบคุมได้ถูกแก้โดยใช้เทคนิคการแปลงเฮงเกล สนามไฟฟ้าในแต่ละบริเวณถูกเขียนในรูปของสมการอินทิกรัล เทคนิคเชิงตัวเลขได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับแก้สมการที่ได้ การทดลองเชิงตัวเลขถูกสร้างและแสดงผลด้วยวิธีเชิงกราฟ การตอบสนองที่โดดเด่นสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเหนือส่วนที่ไม่เป็นเอกพันธุ์

In this project, the problem of computing the electromagnetic response of an inhomogeneous medium, where an axially symmetrical anomalous body is embedded, is considered and solved analytically.Governing equations are solved with the aid of Hankel transforms technique. Electric field in each area is written in the form of integral equation. Numerical technique is developed to solve the derived equations. Numerical experiments are performed graphically. The anomalous responded can be clearly observed over the inhomogenousties.