ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ของหอยเชอรี่เพศผู้ (Pomacea canaliculata)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงจันทร์ ม่วงนาวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวลอนงค์ นาคคง

  • บังอร แถวโนนงิ้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือกลาง และ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของกวาวเครือขาวต่อการสร้างสเปิร์ม และ การเปลี่ยนแปลงด้านสัณฐานวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในหอยเชอรี่ โดยใช้หอยเชอรี่เพศผู้ตัวเต็มวัยจำนวน 150 ตัว แบ่งการทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมกินอาหารปลาดุกอย่างเดียว, กลุ่มที่ 2 กินอาหารปลาดุกผสมผงป่นกวาวเครือขาว, กลุ่มที่ 3 กินอาหาร ปลาดุกผสมกวาวเครือขาวสกัดด้วยน้ำร้อน,กลุ่มที่ 4 กินอาหารปลาดุกผสมกวาวเครือขาวสกัดด้วยเอธานอล 50% และ กลุ่มที่ 5 กินอาหารปลาดุกผสมกวาวเครือขาวสกัดด้วยเอธานอล 95% เป็นเวลา 100 วัน แล้วงดให้กวาวเครือจนหมดระยะเวลาในการทดลอง 180 วัน โดยเก็บตัวอย่างทุก 15, 30, 60, 100 และ 180 วัน นำเนื้อเยื่ออัณฑะมาศึกษาด้วยเทคนิคพาราฟินเซ็คชั่น ผลทางด้านสัณฐานวิทยาของระบบสืบพันธุ์ พบว่า หอยเชอรี่ที่ได้รับกวาวเครือขาวมีลักษณะอัณฑะบวม และเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาล มีเนื้อเยื่อสีขาวแทรกกระจายอยู่ทั่วไป และผลจากการศึกษาด้วยเทคนิคพาราฟิน เซ็คชั่นพบเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจิในท่อสร้างอสุจิเพิ่มขึ้น คือ จำนวนเซลล์ไพรมารี สเปิร์มาโตไซต์, เซคันดารี สเปิร์มาโตไซต์ และสเปิร์มาติดเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 15 และ 30 ของการทดลอง แต่ไม่มีความแตกต่างในวันที่ 60และ 100 เมื่อหยุดการกินกวาวเครือขาวพบว่า การสร้างเซลล์ทุกชนิดลดลงและไม่พบเซลล์อสุจิที่มีนิวเคลียสในช่องว่างของท่อสร้างอสุจิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การได้รับกวาวเครือขาวไม่ต่อเนื่อง มีผลชักนำให้หอยเชอรี่เพศผู้เป็นหมัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากวาวเครือขาวมีผลทำให้หอยเชอรี่สร้างสเปิร์มได้ดีขึ้น ส่วนการหยุดกินกวาวเครือทำให้หอยเชอรี่ไม่สร้างสเปิร์มที่สามารถผสมพันธุ์ได้