คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเละคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล