เมทริกซ์หนาแน่นสำหรับการสั่นแบบฮาร์โมนิกในเอนเซมเบิลแบบบัญญัติ ทางกลศาสตร์สถิติควอนตัม : เทคนิคของฟายน์แมน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล โนนจุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนัญ ศรีชีวิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาค่าเมทริกหนาแนน่ ของอนุภาคเดี่ยวภายใต้ศักยแ์ บบฮาร์โมนิกโดยใช้เทคนิคของฟายน์แมน ซึ่งระบบที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นเอนเซมเบิล แบบบัญญัติ เมทริกซ์หนาแน่นจะมีความเหมือนฟังก์ชันพาทิชั่น เมื่อใส่เทรสให้กับเมทริกซ์หนาแน่น และการศึกษานี้จะแสดงถึงวิธีการหาค่าเมทริกซ์หนาแน่นด้วยวิธีอื่น เพื่อเห็นถึงความหลากหลายของวิธี แต่นำมาซึ่งคำตอบที่เท่ากัน เมทริกซ์หนาแน่นนี้จะมีประโยชน์ใน การหาค่าปริมาณเฉลี่ยต่างๆ ทางฟิสิกส์เชิงสถิติ เช่น พลังงานเฉลี่ย In this project we derive the density matrix of a single particle in harmonic potential using Feynman’s technique, averaged in a Canonical Ensemble. The partition function can be derived from the trace of density matrix. The density matrix may be used to evaluate the some average value in Statistical Physics.