การศึกษาบทบาทของสารสกัดเซริซินต่อการชะลอความชรา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิกานต์ กันฑะวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

  • นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเละคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากสารสกัดเซริซินต่อการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสท์ โดยใช้วิธีการต่างๆทางอณูพันธุวิทยา ได้แก่ วิธีการ western blotting assay ร่วมกับการศึกษาความสามารถในการกระตุ้นเอนไซม์ที่มีผลกับปริมาณคอลลาเจนด้วยวิธีการ Gelatinolytic Zymogram ตรวจสอบบทบาทของเซริซินในการชะลอความชราโดยศึกษาผลการยับยั้งการ สร้างอนุมูลอิสระ (Free radicle) ด้วย Griess’reagent assay เพื่อตรวจสอบNitric oxide synthase (NOS) จากผลการทดสอบพบว่าเกิดปฏิกิริยาการย่อยGelatin ในสารสกัดเซริซินและพบโปรตีนที่จำเพาะกับ Monoclonal antibody ต่อ Collagen – I อีกทั้งมีระดับของ Nitric oxide ที่มีแนวโน้มลดลงเทียบเท่ากับ วิตามินซี สารสกัดเซริซินจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป Abstract: The aim of this study was to investigate the effect from the sericin stimulation to collagen in fibroblast cell. By use all way molecule way involves the science, for example, western blotting assay. Cooperate ability education in enzyme stimulation that quantity is collagen by Gelatinolytic Zymogram.Check a role of anti aging by study inhibition of free radicle by Griess'reagent assay for check Nitric oxide synthase(NOS) . Recent studies have shown that sericin is digested Gelatin and shown protein specific Monoclonal antibody with Collagen – I . Furthermore level of Nitric oxide have declined, that it were compared with vitamin C. Explane to sericin can to put off the wrinkle and anti aging. This results has been studied for its application in skin cosmetics and have good effect to economic of country in the future.