ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ