การศึกษาเปรียบเทียบ protein profilings ของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มที่ไวต่อยาและที่ดื้อยาคลอโรควินด้วยเทคนิค 2 dimensional gel

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจิรา ตระกูลยิ่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โรงเรียนสตรีวิทยา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลาเรียเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลาเรียฟัลซิปารั่มซึ่งก่อให้เกิดอาการอย่างรุนแรงจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ข้อมูลการศึกษาจีโนมของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มและการแสดงออกของยีนในจีโนมถือได้ว่าเป็นแนวทางใหม่ในการค้นหาโปรตีนที่อาจมีคุณสมบัติในการเป็นเป้าของการพัฒนายาใหม่และความเข้าใจในกลไกการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย การศึกษานี้ได้เลือกใช้เทคนิค 2D gel electrophoresis เพื่อศึกษาภาพรวมของโปรตีนทั้งหมดที่แสดงออกใน จีโนม (proteome) ของเชื้อมาลาเรียนฟัลซิปารั่ม โดยต้องการเปรียบเทียบโปรตีนในเชื้อฟัลซิปารั่มที่ดื้อยาคลอโรควิน (สายพันธุ์ K1) กับเชื้อฟัลซิปารั่มที่ไวต่อยาคลอโรควิน (สายพันธุ์ TM4) การทดลองได้ทำโดยเลี้ยงเชื้อทั้งสองสายพันธุ์ให้เจริญเติบโนเกินหนึ่งรอบระยะเชื้อและได้เปอร์เซ็นต์เชื้อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ จากนั้นได้นำมาแยกเชื้อออกจากเม็ดเลือดแดงด้วยกระบวนการ saponin lysis และเก็บส่วนที่เป็นตัวเชื้อ (intact parasite) เพื่อใช้ศึกษาโปรตีนด้วยวิธี 2D gel electrophoresis ต่อไป ผลจากการศึกษา 2D gel electrophoresis เบื้องต้น และวิเคราะห์ด้วยซอฟแวร์ Image Master 2D platinum พบว่ามีโปรตีนหลายจุดที่มีความแตกต่างกันระหว่างเชื้อมาลาเรีย K1 และเชื้อมาลาเรีย TM4 โดยเฉพาะโปรตีนที่มีค่า Pl อยู่ในช่วง pH ประมาณ 6 7 และมีน้ำหนักมวลอยู่ในช่วงต่ำกว่า 10 kDa โปรตีนที่มีความแตกต่างนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับการดื้อยาหรือไม่ ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ และจะต้องทำการศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโปรตีนของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มด้วยเทคนิค 2Dimensional gel electrophoresis ในอนาคต