ผลของไวน์เม่าหลวงต่อระดับไขมันและสารต้านอนุมูลอิระในเลือดหนูทดลอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มิติ เจียรพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เปลื้อง สุวรรณมณี

  • นิภา โชคสัจจะวาที

  • ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาผลของไวน์เม่าหลวงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันและสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า หนูที่ได้รับไวน์เม่าหลวงมีปริมาณคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์มากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p(p0.05).