โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา