ไบโอดีเซล(Biodiesel)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลิสรา โฉมชิด

  • หัทยา รอดม่วง

  • เพ็ญนภา พิมลนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เถลิงเกียรติ ไวกยี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอดีเซลเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักลำดับที่สองของประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบทโดยใช้เป็นพลังงานข้างต้นสำหรับการหุงต้มในครัวเรือนและให้ความร้อนในภาคการผลิต เช่นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพื้นบ้านเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศรวมถึงลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ปาล์มนำมัน และสบู่ดำ เป็นพืชน้ำมันที่มีการที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตไบโอดีเซล ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิต การใช้ซ้ำ/การนำกลับมาใช้ใหม่และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศน์ สุขอนามัยของชุมชน และการทดลองของทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลสำหรับพลังงานทดแทนของประเทศไทย ได้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน วัตถุดิบต่างๆ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตพลังงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานทดแทนของประเทศไทย Biodiesel is the power resource circulates that important of Thailand , which , be power pillar second resource of Thailand especially using kitchen and small sized industry in the countryside by use to are the energy above for kitchen cooking and give the heat in production part , such as the procedure produces in local industry for develops the power resource where lasts long , build side energy stability in the country includes to decrease the effect from the environment The palm leads it , and black soap , be aquatic its plant which have with regard to have the education researches for produce Biodiesel, since the extraction is or , something get come to which , raw procedure material produces , using repeated is the lead comes back to use new and carcass products back usability administration by consider the effect builds the environment that covers to reach palace system the sanitation of the community and the experiment of the resource for decreases the effect build the environment and have using resource efficiently. Which the production Biodiesel for the energy pays back of Thailand , get cover arrive at using resource , energy , the raw material is all , there is the development and adjust the procedure produce the energy to the friend build the environment by use in fuel production for the energy pay back of Thailand .