แผ่นดินไหว(Earthquake)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา คาวีวงษ์

  • นัยนา คาวีวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรพินธุ์ อาจศึกษา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกที่เราอาศัยและทำกิจกรรมอันหลากหลายนี้ถึงแม้จะเป็นของแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยแรงและพลังงานอันมากมาย ถ้าโลกเคลื่อนไหวผิดปกติในทันทีทันใดจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีที่เรียกว่า แผ่นดินไหว ซึ่งมีทั้งการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยที่ทำพื้นดินสั่นไหวพอรู้สึกได้ จนกระทั่งการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง ทำให้บ้านเรือนพังทลายและประชาชนเสียชีวิต ยังมีอีกหลายประเทศที่เจอภัยพิบัติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น จากข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละปี พบวาปีหนึ่งๆ มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั่วโลกเฉลี่ยถึง 150,000 ครั้ง หรือ กล่าวได้ว่าแต่ละวันจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นถึง 400 ครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ไหวสะเทือนเล็กน้อยเกือบไม่รู้สึก จนถึงเกิดความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อม แผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว ระดับความรุนแรง ผลกระทบต่างๆ การป้องกันอันตราย เป็นต้น เพื่อเกิดการเรียนรู้และแนวทางการปฏิบัติตนหากประสบกับแผ่นดินไหวขึ้นอีกทั้งยังช่วยเหลือบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกวิธีอีกด้วย