ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาสิทยาลัยอุบลราชธานี