การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของทรายแม่น้ำชีด้วยเทคนิค WDXRF

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาสิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรายแม่น้ำชี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกนำมาศึกษาหาส่วนประกอบของธาตุด้วยเทคนิค WDXRF และศึกษาหาปริมาณของธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิคStandard addition ผลการทดลองพบว่าทรายแม่น้ำชีประกอบไปด้วยธาตุ Si, Al, Ca, K, Mn, Mg, P, Ti โดยพบปริมาณของธาตุแต่ละชนิดดังกล่าว ดังนี้Si 89.400%, Al 0.120%, Ca 0.039%, K 0.036%,…ฯลฯ โดยน้ำหนักตามลำดับ Shae river sand from Khuangnai district Ubonratchathani Province were studied with the WDXRF Techniques for analyzed the component of the element and quantity of element by standard addition Techniques.Our experiments showed that the component of the sample were Si, Al, Ca, K, Mn, Mg, P, Ti and the composition of the element were Si 89.400%, Al 0.120%, Ca 0.039%, K 0.036%by weight,…,ฯลฯ respectively.