โบโลมิเตอร์ไดอิเล็คตริกทำจากคอมโพสิทของพอลิเมอร์ PVDF กับทองแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทวัส วัชรจิตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภสโรช หมื่นสิทธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า ความร้อนของคอมโพสิทของพอลิเมอร์ที่มีการเติมอนุภาคของโลหะเพื่อผลิตเป็นโบโลมิเตอร์ไดอิเลกตริก ผงทางการค้าของพอลีไวนิลลิดีลฟลูออไรด์ (PVDF) ละลายในเมทิลทูไพโรลิโดนคือเมทริกซ์ มีการเติมผงโลหะทองแดง สัดส่วนต่างๆจาก 0.02 ถึง 0.1 ขึ้นรูปเป็นฟิมล์บางด้วยเครื่องฉาบแบบหมุน ผ่านกระบวนการโคโรนาโพลิงเพื่อทำให้มีแกนที่มีความเป็นขั้ว ดำเนินการวัดต่างๆอันได้แก่ เทคนิค DSC การวัดทางไดอิเล็กตริก และทางไพโรอิเล็กตริก ทดสอบความเป็น โบโลมิเตอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณโลหะปนเปื้อนในน้ำ จากการทดสอบกับน้ำดีไอที่มีผงโลหะทองแดงเจือปน ในปริมาณ 0.0001 0.001 0.01 และ 0.1 ppm พบว่าโบโลมิเตอร์ที่ทำจากคอมโพสิทของพอลิเมอร์ที่มีผงทองแดง 0.04 โดยมวล มีประสิทธิภาพดีที่สุด