ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย