อิทธิพลของเงื่อนไขการตกตะกอนต่อขนาดของอนุภาคของ Boehmite และการก่อเกิดเฟส β–Al2O3

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพิกา พิมพ์สอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

  • อนุสรณ์ นิยมพันธ์

  • นฤพร กาญจนรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารอิเล็กโทรไลท์ของแข็งกลุ่ม β–Al2O3 ทราบกันดีว่าขึ้นกับลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้น ในกลุ่มอะลูมินาซึ่งมีหลายเฟส เพื่อให้การเตรียม β–Al2O3 ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถเลือกขนาดอนุภาคผงได้ การเลือกสารตั้งต้นในกลุ่มอะลูมินาจึงมีความสำคัญมาก ในทางปฏิบัติอะลูมินาในกลุ่ม –Al2O3 จะถูกเลือกมาเป็นสารตั้งต้น ซึ่งได้จากเผาแคลไซน์ Boehmite ( AlOOH) ในการทดลองนี้จึงพยายามเตรียมสารตั้งต้น Boehmite ขนาดเล็ก โดยใช้วิธีการตกตะกอน เพื่อเผาแคลไซน์ให้เกิดเฟส –Al2O3 แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการเตรียมและขนาดรูปร่างของ –Al2O3 จากการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี XRD และ SEM ขนาดผลึกของผง Boehmite อยู่ในช่วง 2.4–3.9 nm และเลือกผง Boehmite ที่เงื่อนไข pH 8 ณ อุณหภูมิ 80C เพื่อเผาแคลไซน์ในช่วงอุณหภูมิ 350–1100C ให้ได้ –Al2O3 พบว่า อุณหภูมิเผาแคลไซน์ในช่วง 350–1000 C ได้เฟสของ –Al2O3 ที่มีขนาดผลึกเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เผาแคลไซน์ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการก่อเกิดเฟสของผง β–Al2O3