ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์