แบบจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลของแม่เหล็กฟิล์มบางแบบไอซิงค์ภายใต้อิทธิพลสนามแม่เหล็ก ที่แปรตามเวลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมลพรรณ ส้มเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษานี้ได้ใช้การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลสำหรับแม่เหล็กฟิล์มบางแบบไอซิงค์ โดยอาศัยอัลกอริทึมของเมโทรโปลิสเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมของแม่เหล็กฟิล์มบางที่เปลี่ยนตามสนามแม่เหล็กภายนอกที่แปรตามเวลาและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำไปสู่การศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น รูปแบบของสนามแม่เหล็กภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาข้อบกพร่องทางผลึกต่างๆ ภายในแม่เหล็กฟิล์มบาง และความหนาของแม่เหล็กฟิล์มบาง ที่มีผลต่อพฤติกรรมแม่เหล็กของแม่เหล็กฟิล์มบาง การศึกษานี้เน้นศึกษาสมบัติฮิสเทอรีซีสทางแม่เหล็ก ซึ่งผลที่ได้สามารถนำไปใช้ประยุกต์รวมกับความรู้ในปัจจุบันในการออกแบบหน่วยความจำแบบแม่เหล็กและหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงได้ ผลที่ได้ในขั้นต้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของสนามแม่เหล็กที่ต่างกันมีผลอย่างยิ่งต่อสมบัติฮิสเทอรีซีสแม่เหล็กในแง่ของพื้นที่, สภาพแม่เหล็กตกค้างและขนาดสนามลบล้าง

In this study, the author depends on the advantage of computer to use Monte Carlo simulation to simulate the Ising thin–films using the Metropolis spin flip algorithm to reproduce the magnetic thin films’behavior under the influence of external time varying magnetic fields and environmental temperatures. This leads to the study of how parameters i.e. an external time varying magnetic field’s patterns, the defect of thinfilms and the thickness of thin films affect the magnetic behavior of the films. The study emphasizes on the investigation of magnetic hysteresis which the results may be used to incorporate the existing knowledge to design highly efficient magnetic memory and transformer. The preliminary results have showed that different forms of the magnetic fields have a strong effect on the magnetic hysteresis properties in terms of the area, the remanent magnetization and the coercivity.