นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม