การเคลื่อนที่เป็นรูปดาวของขดคลื่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภรินทร อนุพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรอุมา เขียวหวาน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลศาสตร์ของขดคลื่นที่เกิดในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง ถูกควบคุมโดยแสงที่มีความเข้มแสงสม่ำเสมอ การกำหนดทิศทางของขดคลื่นเริ่มต้นด้วย การควบคุมป้อนกลับเชิงลบ ที่ทำให้แกนขดคลื่นเลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางของพื้นที่วงกลมที่ใช้ควบคุม เมื่อขดคลื่นหมุนอย่างเสถียรที่ศูนย์กลางแล้ว เลื่อนตำแหน่งพื้นที่ที่ใช้ควบคุมตามเส้นทางที่ต้องการ (เส้นทางรูปดาว) ด้วยระยะห่างและช่วงเวลาตามที่กำหนดขดคลื่นจะปรับตัวเข้าสู่จุดเสถียรอันใหม่ นั่นคือ ตำแหน่งปัจจุบันของพื้นที่ควบคุม ด้วยกระบวนการที่กล่าวมานี้ จะทำให้ขดคลื่นเลื่อนไปตามทิศทางที่ถูกกำหนดได้ การเพิ่มขึ้นของระยะการเลื่อนและความเร็วส่งผล ให้เกิดการบิดเบี้ยวของขดคลื่นไปจากเส้นทางรูปดาว ผลการทดลองเหล่านี้สอดคล้องกันดีกับการคำนวณเชิงตัวเลขโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์