ตัวเร่งปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันพืชแบบเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ที่ผ่านการเผาและปรับปรุงด้วยโลหะอัลคาไล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงกล จารุภัทรากร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์ (Heterogeneous catalyst) สองประเภท คือ ไฮโดรแทลไซต์และลิเธียม อะลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์หรือแอลดีเอชที่ถูกเผา ซึ่งทั้งสองจะถูกปรับปรุงด้วยโพแทสเซียมไนเตรตและการรีไฮเดรตหรือการเติมน้ำกลับเข้าไปในโครงสร้าง และตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ด้วยเทคนิค XRD, TGA DTA และ IR จากนั้นนำไปทดสอบความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาด้วยปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันถั่วเหลืองกับเมธานอลโดยใช้อัตราส่วน 1:20 ที่อุณหภูมิ 353 K และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 5% โดยน้ำหนัก เมื่อวิเคราะห์ผลที่ได้ด้วยเทคนิค 1H NMR พบว่าเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรแทลไซต์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพแทสเซียมไนเตรตและเผาให้ผลิตภัณฑ์กว่า 40% ในเวลา 4 ชั่วโมง ในขณะที่แบบลิเธียม อะลูมิเนียมแอลดีเอชที่ถูกเผาสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้กว่า 90 % ใน 5 ชั่วโมงและเมื่อนำไปทดสอบการชะละลายและการนำไปใช้ซ้ำพบว่ามีการชะละลายในปริมาณน้อยและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ