การเกาะรวมตัวของอนุภาคยางสกิมบนพอลิเมอร์แคปซูลที่มียาฆ่าเชื้อบรรจุภายใน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อฎิชญา จิวะพงศ์วิฑูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การที่ถุงมือทางการแพทย์มีความสำคัญต่อการป้องกันผิวหนังของผู้ที่ต้องสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย จึงมีการพัฒนาถุงมือทางการแพทย์ที่มีการบรรจุยาฆ่าเชื้อโรคในลักษณะของหยดยาเล็กๆอยู่ระหว่างชั้นของแผ่นยางในถุงมือ โดยเมื่อไม่นานมานี้มีการนำยาฆ่าเชื้อโรค chlorhexidine digluconate มาบรรจุอยู่ภายในแคปซูลที่มีพอลิเมทิลอะคริเลต (PMA) เป็นเปลือก จากนั้นนำนาโนแคปซูล ของ PMA มาติดลงบนแผ่นยางธรรมชาติชนิดพรีวัลคาไนซ์ (PNR) โดยใช้เทคนิคการเคลือบผิวทีละชั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการนำอนุภาคยางสกิมมาเตรียมอนุภาคคอมพอสิทที่มีโครงสร้างแบบแกน เปลือก ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นแกน คือ PMA แคปซูลที่บรรจุยาฆ่าเชื้อโรคมาล้อมรอบด้วยอนุภาคยางสกิม เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้เมื่อติดอนุภาคคอมพอสิทบนแผ่นยาง PNR ซึ่งสามารถตรวจสอบลักษณะของอนุภาคคอมพอสิทที่ได้ด้วยการวัดขนาดและค่าศักย์เซต้า