ระบบบันทึกประวัติศาสตร์แบบเปิดเสรี Wikihistoria

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพล สุขเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบบันทึกประวัติศาสตร์แบบเปิดเสรี เป็นเว็บแอ็พพลิเคชั่นช่วยให้คนไทยสามารถจดบันทึกและตรวจสอบประวัติศาสตร์ของตนได้อย่างทันใดในรูปแบบที่ดึงดูดและน่าสนใจ ด้วยการเปลี่ยนโฉมใหม่ของสื่อประวัติศาสตร์โดยการใช้ Timeline และ Mind map ช่วยให้ผู้เรียนรู้เข้าใจและค้นหาได้ง่ายขึ้น พร้อมผสมผสานเข้ากับวิกิพีเดียเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เสรี อีกทั้งช่วยให้คนไทยวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีหลักการและมีเหตุผลมากขึ้นด้วยการพัฒนาและประยุกต์โมเดลทางทฤษฎีและหลักฐานมาใช้ ความพยายามที่จะทำให้การจดบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคนไทยกระทำได้สะดวกยิ่งขึ้น, การร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆกระทำได้อย่างเปิดกว้างและเข้าถึงได้อย่างเสรีมากขึ้นนั้น จึงเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดโครงการนี้ ผู้พัฒนาคาดว่าโครงการนี้สามารถช่วยให้คนไทยได้ใช้และพัฒนาการการใช้ความมีเหตุผลในการตัดสินและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น ในทางเดียวกันจะช่วยลดการตัดสินข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีต, ปัจจุบันและในอนาคตด้วยความเชื่องมงายให้น้อยลงอีกด้วย Wikihistoria is a web application aims to help Thais to collect and verify their history at real time in an interesting and attractive way. Innovates the way enables history easier to understand and easier to browse by using timeline and mind map. Integrated with Wikipedia to further the open knowledge and completes underbelly of each others. Let’s users argue in reasonable and principled ways using new invented theory and evidence model. Trying to sophisticate the method to note down any history information, make it more convenient and generally open for everyone, especially Thai people, is our inspiration to create this project. We expect this project could support Thai to develop and use their own reasonableness to judge any information they will have received. In parallel, help them to reduce the behavior in judgement any information by using only their believes.