ระบบประเมินสภาพการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง Web Services Contest

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภณัฐ จันทรานิกูล

  • วุทธิ นพสุวรรณชัย

  • อภิรัตน์ รุ่งเรืองระยับกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ สภาพการจราจรในเมืองใหญ่มีความหนาแน่นคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วนมาก การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวจำเป็นต้องมีการวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนเส้นทาง จะต้องมีข้อมูลสภาพแวดล้อมของถนนต่างๆเพื่อใช้ในการพิจารณา ทั้งยังเส้นทางที่มีจำนวนมากในเมืองใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ทั่วๆไปไม่อาจจะเลือกเส้นทางที่เหมาะสมต่อการเดินทางของตนเองได้ และเนื่องจาก ความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนในการเดินทางนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย และระยะทางที่แตกต่างกัน ทำให้แนวคิดการใช้สถิติของสภาพแวดล้อมต่างๆ ถูกนำมามีผลใช้การวางแผนการเดินทางด้วย ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้โดยระบุค่าต้องการพื้นฐานในเรื่องของแกนเวลา ค่าใช้จ่าย และระยะทาง โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในแผนที่ของเมืองใหญ่ต่างๆ ก็สามารถเดินทางตามคำบอกกล่าวของโปรแกรม Nowadays, transportation in big towns have a serious abundantly state in rush hours. Going by personal car should be plan before. Good determination must have a lot of information about environment around. Furthermore, a lot of streets in big towns make drivers improperly choose the way to drive. Since demand of user about travelling are different points like time ,expenses and distance ,so the idea using statistics of surrounding was used for planning. Users can use the program by input basic parameters like time , expenses and distance though they do not understand in maps of towns ,but they can follow the program results.