การสร้างพันธะคาร์บอน-ไนโตรเจนแบบอสมมาตรโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมพันธ์ วงศ์ปัญญาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรยุทธ วิไลวัลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ สารที่เป็นอิแนนชิโอเมอร์เดี่ยวได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ บางครั้งให้การออกฤทธิ์แตกต่างกัน เมื่อโมเลกุลมีสเตอริโอเคมีที่แตกต่างกันไป ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาที่สามารถสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปอิแนนชิโอเมอร์เดี่ยวโดยตรงไม่ต้องผ่านการแยก โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดไครัล ซึงปฏิกิริยาที่สนใจศึกษา คือ ปฏิกิริยาไฮโดรเอมีเนชันของ สไตรีนกับพารา โทลูอีนซัลฟนาไมด์ โดยศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิด คือ (+) แคมเฟอร์ 10 ซัลโฟนิก เอซิด และคอปเปอร์จากผลการทดลองพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดให้ผลิตภัณฑ์มากว่าใช้คอปปเปอร์เร่ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นของผสมของอิแนนชิโอเมอร์