การสังเคราะห์ HMS จากแกลบข้าว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐิกา สำเนียงแจ่ม

  • กิตติมา อรุณสิงครัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลและมีรูพรุนขนาดกลาง (Hexagonal Mesoporous Silica) หรือ เอชเอ็มเอส (HMS) มีสูตรองค์ประกอบโดยโมลในเจลเป็น SiO2 : 0.25 HDA :8.3 EtOH : 100 H2O โดยใช้เฮกซะเดคซิลเอมี(Hexadecylamine, HDA) เป็นสารต้นแบบ และใช้ขี้เถ้าจากแกลบข้าว (Rice Husk Ash, RHA) เป็นแหล่งของซิลิกา พบว่าแกลบข้าวที่ผ่านการรีฟลักซ์ (reflux) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 3 โมลาร์ นาน 1 ชั่วโมง และเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีปริมาณซิลิกา (Silica, SiO2) เป็นองค์ประกอบสูงถึง 99.67 % โดยน้ำหนัก และเมื่อนำไปสังเคราะห์เอชเอ็มเอส โดยแปรค่าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ ได้แก่ ชนิดของตัวทำละลาย pH ปริมาณน้ำ ระยะเวลาในการตกผลึก และการล้างผลึก พบว่าปัจจัยต่างๆ มีผลต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ซึ่งตรวจสอบด้วยเทคนิคเอกซเรย์พาว เดอร์ดิฟแฟรกชัน ระยะเวลาในการตกผลึกที่เพิ่มขึ้นและปริมาณน้ำในองค์ประกอบที่ลดลง จะเพิ่มความเป็นผลึกของผลิตภัณฑ์