การศึกษาผลของแหล่งพลังงานต่างๆที่ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สราญ กรบงกชมาศ

  • วรรณนภา ลีดอกไม้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล นันทศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันไบโอดีเซลกำลังเป็นที่สนใจ เนื่องจากไบโอดีเซลมีสมบัติคล้ายคลึงกับน้ำมันดีเซล และการผลิตไบโอดีเซลมีต้นทุนที่ต่ำกว่าน้ำมันปิโตรเลียม ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากกรดไขมันอิสระ และใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น ความร้อน คลื่นอัลตราโซนิค และคลื่นไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล ภาวะที่ใช้ในการทดลองคืออัตราส่วนโดยโมลระหว่างเมทานอลต่อกรดไขมันอิสระเป็น 9:1 ใช้กรดซัลฟูริก 5%โดยน้ำหนักเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีเวลาเป็นตัวแปรในการทำปฏิกิริยาตั้งแต่0.5 นาที ถึง 5 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้ จากผลการทดลองพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดที่ภายใต้ภาวะ คลื่นอัลตราโซนิค หรือคลื่นไมโครเวฟเป็นแหล่งพลังงานนั้น ไม่เพียงแต่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาสั้นกว่าแล้วยังให้ปริมาณของไบโอดีเซลที่สูงกว่าด้วย