การศึกษาลักษณะโครงสร้างผิวของไข่มุกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ บัวงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวาพร สหวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่มุกเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามในตัวเองคือมีความวาวแบบมุก (Pearly Luster) และมีการเหลือบสีรุ้ง (Orient) ทำให้ไข่มุกเป็นอัญมณีที่มีราคาสูงและเป็นที่นิยมของตลาดอัญมณี ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการประเมินคุณภาพ และราคาของไข่มุกคือ ความวาว (Luster) โดยความวาวของไข่มุกนั้นขึ้นอยู่กับความหนาและความละเอียดของชั้นมุก (Nacre) ดังนั้นการศึกษาลักษณะโครงสร้างผิวของไข่มุกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope:SEM) จึงมีความจำเป็น การศึกษาด้วย SEM เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการมองเห็นวัตถุของกล้องจุลทรรศน์ (Optical Microscope) โดยใช้ลำอิเล็กตรอนแทนคลื่นแสงตกกระทบวัตถุและใช้เลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาแทนเลนส์กระจก จากผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของไข่มุกต่อไป

Pearl is one of organic gems and its popularity is basically due to the beauty of its natural lustrous and iridescent surface. One of the factors to determine the value of pearl is the luster of pearl surface.The luster of pearl depends on thickness and detail of nacres. So the studies of the structure surface of pearl by using Scanning Electron Microscope is necessities. SEM is a device that develop the effectiveness in seeing object of Optical Microscope through using electron beam instead of ray of light and electromagnetic lens instead of mirror lens. According to these, the received data might applied to improve the quality of pearl