การศึกษาปัญหาการเลือกที่ถูกทำในภายหลังโดยใช้การทดลองของสเทิร์น-เจอร์ลาด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะนุช เขียวอร่าม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุธี บุญช่วย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองการเลือกที่ถูกทำในภายหลัง (Delayed choice experiment) ซึ่งเป็นการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเลือกแสดงพฤติกรรมความเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคที่ขึ้นกับลักษณะของการวัด เราจะประยุกต์ใช้การทดลองของสเทิร์น เจอร์ลาด (Stern – Gerlach experiments) ศึกษาการเลือกที่ถูกทำในภายหลัง และคำนวณหาตัวแผ่กระจาย (Feynman Propagator) ซึ่งอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ้น