ผลของสนามไฟฟ้าที่มีต่อโพลาไรเซชันตามยาวและโพลาไรเซชันตามขวางในผลึกเหลวแบบไครอล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำผึ้ง เปี่ยมอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร ฉัตรแถม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยทำการศึกษาการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าของฟิล์มบางผลึกเหลวที่มีจำนวนชั้นเป็นเลขคี่และจำนวนคู่ (odd –event effects) ของสาร MHPOBC ในเฟส antiferroelctric smectic โดยใช้เทคนิค DRLM (Depolarized reflected light microscopy) เมื่อใส่สนามไฟฟ้าไปในฟิล์มบางในเฟสนี้แล้วพบว่า ในฟิล์มที่มีความหนาเป็นจำนวนคี่จะเกิดโพลาไรเซชันตามขวาง คือการที่โปรเจคชันแกนยาวของโมเลกุลตั้งฉากกับโพลาไรเซชันของโมเลกุล ในขณะที่ฟิล์มที่มีความหนาเป็นจำนวนคู่เกิดโพลาไรเซชันตามยาวขึ้น คือ โปรเจคชันแกนยาวของโมเลกุลจะอยู่ในแนวเดียวกับโพลาไรเซชันของโมเลกุล