ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชษฐา เถาวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซอ

  • เกปัน

  • พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบในการจัดการระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถครอบคลุมผู้ใช้งานจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก และผู้ดูแลระบบโดยดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ด้วยการเลือกใช้ภาษาสคริปต์ PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ทำงานบนระบบเครือข่าย Client Server โดยมีขอบเขตของระบบคือ จัดเก็บฐานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักศึกษาหอพัก การประเมินหอพัก การจองหอพัก โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข สืบค้นและรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงต่อไป ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศปรากฏว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับที่สูงมาก สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ของรายงาน การติดต่อกับผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ