ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาห้องเรียนเสมือน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ ปลอดปล้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา พังสุบรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาห้องเรียนเสมือน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรียนการสอน ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา ได้แก่ ภาษา PHP (Personal Homepage) ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และIIS (Internet Information Services) เป็น web server บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 หลังจากการพัฒนาแล้วได้นำระบบไปติดตั้งและทดลองใช้ ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ปรากฏว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับที่สูงมาก สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

The objective of this education is for developing of the Information System for Faculty of Science Technology and Agriculture Virtual Classroom to use high technology in the classroom. The study is used System Development Life Cycle (SDLC) as a guide line. Building the new system with PHP (Personal Homepage) used MySQL to manage database and used IIS (Internet Information Services) is web server running on Windows Server 2003. After installation, testing and evaluated the system by the specialist and estimate the users opinions. The evaluation result by the specialist is very satisfied. The averaged evaluation results from the user are also very satisfied with the usage of the software. The summary of this system is high efficiency.