ระบบสารสนเทศการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาวนาตย์ คงแก้ว ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

  • วชรวรรณ อังโชติพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวุธ มุนินทร์นพมาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยศึกษาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle Method และใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล MySQL ภาษาสคริปต์ PHP ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โดยมีขอบเขตของระบบคือ จัดเก็บฐานข้อมูลของสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและรายงานข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบ โดยผู้ใช้ระบบพบว่าอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพสูง ในด้านกระบวนการทำงาน ผลลัพธ์ของรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับจากการติดต่อกับผู้ใช้