การศึกษาปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟิเคชันของไตรอะซิตินด้วยระเบียบวิธีเดนซิตีฟังชันนัล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไตรอะซิตินเป็นสารต้นแบบอย่างง่ายของสารประกอบไตรกลีเซอไรด์ซึ่งพบได้ในน้ำมันจากธรรมชาติ เมื่อนำน้ำมันเหล่านี้มาทำปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟิเคชันจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเมธิลเอสเทอร์ซึ่งสามารถใช้งานเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาอุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของไตรอะซิตินโดยการคำนวณเดนซิตีฟังชันนัลที่ระดับ B3LYP/ 6 31++G(d,p) ทำให้ได้ข้อมูลพลังงานของปฎิกิริยาและพลังงานก่อกัมมันต์ของขั้นตอนย่อยต่างๆ ในการสลายไตรอะซิติน รวมถึงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษากลไกของปฏิกิริยาทั้งในสภาวะกรดและเบส ซึ่งประกอบด้วยขั้นการสร้างและสลายสารมัธยันต์ทรงสี่หน้า จากค่าพลังงานก่อกัมมันต์ที่คำนวณได้แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาในเบสเกิดได้เร็วกว่าปฏิกิริยาในกรดซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง