การสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบสุ่ม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วาทิต อัศวสุนทรเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้การใช้ความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ของอนุภาคมีความสำคัญมากขึ้น เพราะมีการนำความรู้ในสาขาวิชานี้มาคิดเป็นเทคโนโลยีต่างๆ อย่างแพร่หลายตั้งแต่ในการสร้างระเบิด นิวเคลียร์ , เตาปฏิกรณ์, โทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องกรองน้ำไปจนถึงเลเซอร์ที่เด็กๆใช้ส่องเล่น สิ่งเราจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ความรู้ในสาขาวิชานี้เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะกับผู้คนที่ไม่ได้เรียนในสาขาฟิสิกส์โดยตรง เนื่องด้วยผู้ปฏิบัติโครงงานเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ยังไม่มีความรู้พอที่จะเข้าใจหลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่ยากของควอนตัมฟิสิกส์ ผู้ปฏิบัติจึงคิดที่จะสร้างแบบจำลองที่ทำให้สามารถเข้าใจได้โดยใช้หลักการของกลศาสตร์อย่างง่าย (CLASSICAL MECHANICS) และหลักของการเคลื่อนที่แบบสุ่ม (RANDOM MOTION) มาใช้ในการสร้างแบบจำลองโดยใช้ภาษา C เป็นหลักโดยมุ่งหวังว่าจะสามารถอธิบายให้ง่ายและถูกต้องที่สุด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อย