การสกัดสารและการทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากต้นโคกกระออม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัฐวิทย์ เรืองประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรยุทธ วิไลวัลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางพืชพันธุ์ธรรมชาติมากพืชหลายชนิดถูกค้นพบและนำมาใช้เป็นยาสมุนไพร หรือ สารกำจัดศัตรูพืช ผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์เหล่านี้จึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาต้นโคกกระออม (Ballon Vine) (Cardiospermum helicgacabum, L.) เนื่องจากทราบถึงสรรพคุณทางสมุนไพรหลาย ๆ อย่าง เช่น ใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบ ขจัดรังแค เป็นยาขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ เป็นต้น จึงต้องการสกัดเอาสาระสำคัญภายในต้นพืชออกมาเพื่อศึกษาโครงสร้างสาร และนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป การสกัดสารจากต้นพืชได้แบ่งสารส่วนที่ละลายในน้ำ และไม่ละลายในน้ำออกจากกันส่วนที่ละลายได้ถูกนำไปสกัดต่อด้วยตัวทำละลายอื่นและได้สารออกมาดังนี้ (1) สกัดด้วย Hexane สามารถได้สารบริสุทธิ์ 2 สาร เป็นสาร Stigmasteroid และสารที่น่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์ (2) สกัดด้วย Dichloromethane อยู่ในช่วงทำการทดลอง (3) สกัดด้วย Ethylacetate อยู่ในช่วงทำการทดลอง (4) สกัดด้วย Mehtanol อยู่ในช่วงทำการทดลองและสารอีกกลุ่มหนึ่งคือ ส่วนที่ไม่ละลายน้ำ สารทั้งหมดได้ถูกส่งไปทำการทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผลปรากฏว่าสารที่ได้จากการด้ยเฮกเซนในขั้นแรกและสารในส่วนที่ไม่ละลายในน้ำมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเริม ซึ่งนับว่าเป็นผลที่น่าพอใจ ส่วนสารที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายอื่นกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบฤทธิ์ ทั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำการสกัดสารจากส่วนรากของต้นโคกกระออมโดยเฉพาะด้วยตัวทำละลายเช่นเดียวกับข้างต้นโดยวิธี Sorlet Extraction งานยังไม่คืบหน้ามากนักเพียงแต่ได้สารจากทุก ๆ ตัวทำลายแต่ยังไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ