การสังเคราะห์ตัวตรวจจับแอนไอออนชนิดเฮเทอโรไดโทปิกรีเซปเตอร์ที่เป็นอนุพันธ์ของคาลิกซ์[4] เอรีนที่มีคราวน์อีเทอร์และอะมิโดเฟอร์โรซีนเป็นองค์ประกอบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตนิวัต สุขสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย ตันฑุลานิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการสังเคราะห์ตัวตรวจจับแอนไอออน ชนิด heteroditopic receptor ที่มีชื่อว่า “ferrocene amide crown 5 calix[4]arene” ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ calyx[4]arene และมี ether และ amidoferrocene โดยหมู่เอไมด์ จะทำหน้าที่จับแอนไอออน, crown ether ทำหน้าที่จับแคทไอออน และ ferrocene ทำหน้าที่เป็น sensory unit