ความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ประชาชนมีความมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้ถึงความเชื่อถือไว้วางใจในหน่วยงานของภาครัฐ (Public Trust) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการหาหนทาง วิธีการพัฒนาความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนให้เกิดได้ หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การ (Organizational Trust) ของตนเสียก่อน นั่นคือ บุคลากรที่อยู่ภายในหน่วยงานควรมีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การตามสถานภาพและบทบาทที่แต่ละบุคคลยึดถืออาจมองถึงระดับความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3 ระดับคือ 1) ความเชื่อถือไว้วางใจที่ผู้บังคับบัญชามีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ความเชื่อถือไว้วางใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้บังคับบัญชา และ 3) ความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในแต่ละระดับต่างต้องการปัจจัยเสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ และจะมีจุดเน้นแตกต่างกันไปบ้างโดยความเชื่อถือไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และความเชื่อถือไว้วางใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้บังคับบัญชามักเน้นไปที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน ในขณะที่ความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกและความเอาใจใส่ดูแลกัน