ความเหมาะสมระหว่างการให้บริการของพนักงานและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานบริการ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา ทองนุ่ม

  • มานพ ชูนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ เพื่อศึกษาระดับการให้บริการของพนักงานให้บริการ เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อศึกษาการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานให้บริการ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานให้บริการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานให้บริการจำแนกตามความเหมาะสมระหว่างการให้บริการของพนักงานและความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้รับบริการจำนวน 300 คน และพนักงานบริการจำนวน 39 คน จากบริษัทในเครือเมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1 ) พนักงานมีระดับการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก 2 ) ผู้รับบริการมีความคาดหวังกับการให้บริการอยู่ในระดับสูง 3 ) พนักงานได้รับเงินตอบแทนโดยเฉลี่ย 153.59 บาท/วัน 4 ) พนักงานที่มีเพศ ประสบการณ์แตกต่างกันจะได้รับเงินตอบแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน จะได้รับเงินตอบแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5 ) ความเหมาะสมระหว่างการให้บริการของพนักงานและความคาดหวังของผู้รับบริการแตกต่างกัน จะได้รับเงินตอบแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05