การพัฒนาคุณลักษณะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวรรธนา เทพจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำรงตนและพฤติกรรมการปฏิบัติงานซึ่งสังคมกำลังมีข้อโต้แย้งเชิงทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการนิยามคำว่า ดี และ ไม่ดี ว่าควรยึดหลักการพิจารณาภายใต้เงื่อนอะไร ดังนั้นเนื้อหาจึงเริ่มต้นจากการอธิบายความหมายของคำว่า การพัฒนาคุณลักษณะ หรือ Character Development แนวทางและวิธีการพัฒนาคุณลักษณะ ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ส่วนสุดท้ายของบทความผู้เขียนพยายามนำเสนอแนวทางถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยที่อาจจะช่วยเชื่อมโยง ความคาดหวัง ความจริง และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ดี และ ไม่ดี โดยมิได้โต้แย้งต่อปรากฏการณ์หรือแนวนโยบายสร้าง คนดี ที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันนี้กระแสสังคมเชื่อว่า ดี และ ไม่ดี เป็นมิติทางทัศนคติและค่านิยมซึ่งต้องมีสิ่งชี้วัด (indicators)