การปรับปรุงสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์โดยการพัฒนาการประกอบหน่วยแผ่นเยื่อและขั้วไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลินประภา ศรัณย์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการประกอบหน่วยเยื่อแผ่นและขั้วไฟฟ้า (MEA) ของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (PEMFC) โดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบพรุน (GDE) ขนาดพื้นที่ผิว 16 ตารางเซนติเมตรซึ่งมีปริมาณแพลตินัมอยู่ 5 กรัมต่อตารางเมตร และเยื่อแผ่น Nafion 117 จากบริษัท Electrochem Ltd. มาอัดประกบกันด้วยความร้อน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิการอัดในช่วง 130 200 องศาเซลเซียส ความดันของการอัดในช่วง 700 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลาที่ใช้ในการอัด 1.0 2.5 นาที แล้วนำ MEA ที่เตรียมได้มาประกอบเป็นเซลล์เพื่อทดสอบสมรรถนะโดยการวัดกระแสเทียบกับแรงดันไฟฟ้าจากเซลล์(polarization curve) พบว่าได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการประกอบ MEA คืออุณหภูมิการอัด 190 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ในการอัด 2.0 นาที โดยที่ความดันของการอัดไม่มีผลต่อสมรรถนะของเซลล์ หลังจากนั้นนำมาทดสอบเปรียบเทียบกับ MEA ที่ประกอบจากเยื่อแผ่น Nafion 115 และ MEA สำเร็จรูปจากบริษัท E TEK พบว่าที่แรงดันขั้วเซลล์ 0.7 โวลต์ ค่าความหนาแน่นกระแสของ MEA ที่ประกอบเองได้ค่าสูงกว่าเงื่อนไขเดิมที่เคยใช้ภายในห้องทดลอง 64 %