การวัดค่าความยาวอาพันธ์ของแสงโซเดียมโดยใช้ไมเคิลสันอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สายใย ไชยวัณณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมบัติอาพันธ์มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เห็นการแทรกสอดของแสง แสงจากต้นกำเนิดแสงใดๆ จะมีระยะอาพันธ์เพียงช่วงความยาวช่วงหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแต่ละแหล่งกำเนิดมีค่าเเตกต่างกันออกไป ในการทดลองนี้ ได้ทดลองหาค่าความยาวอาพันธ์ของแสงจากหลอดโซเดียม โดยใช้หลักการของไมเคิลสันอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ ซึ่งใช้การแบ่งลำแสงออกเป็นสองลำแสงแล้วไปสะท้อนที่กระจกซึ่งวางตั้งฉากกันอยู่ในแขนทั้งสองข้างและกลับมาแทรกสอดกันในบริเวณระนาบของการแทรกสอด โดยจะสังเกตเห็นผลของการแทรกสอดเป็นริ้วรอยของการแทรกสอดที่เกิดขึ้น เมื่อเลื่อนกระจกในแขนข้างหนึ่งออกไปในแนวลำแสงจนกระทั่งระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในแขนทั้งสองต่างกันมากกว่าระยะอาพันธ์ริ้วรอยของการแทรกสอดจะหายไป บันทึกภาพริ้วการแทรกสอดโดยกล้องดิจิตอลและใช้โปรแกรม image digitizing ในการวิเคราะห์ค่าความเข้มของริ้วการแทรกสอด ในการทดลองครั้งนี้ได้ค่าระยะอาพันธ์ของแสงจากหลอดโซเดียมที่ประมาณ 6 เซนติเมตร