การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติทางทะเลโดยเทคนิคการกำจัดคลื่นสะท้อนซ้ำแบบเทาพี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวรีย์ สินยอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร ชัยศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปีคริสต์ศักราช 1984 ได้มีการสำรวจทางด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติ ทางทะเล ขึ้นในประเทศไทย ที่บริเวณทะเลอันดามัน และได้มีการประมวลผลและแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนสองมิติมาแล้วในปีเดียวกัน แต่ครั้งนั้นภาพตัดขวางคลื่นไหวสะเทือนที่ประมวลผลได้ ไม่สามารถบ่งชี้ ถึงแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จะเป็นการนำข้อมูลจากการสำรวจในครั้งนั้น มาประมวลผลใหม่ โดยใช้กระบวนการใหม่ และซอร์ฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นที่การกำจัดคลื่นสะท้อนซ้ำ ด้วยเทคนิค เทา พี คือ การแปลงข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนจาก โดเมนที เอกซ์ให้อยู่ในโดเมน เทา พี เทาคือเวลาที่ ออฟเซตเท่ากับศูนย์ และพี คือเรย์พารามิเตอร์ จากนั้นใช้กระบวนการกำจัดคลื่นสะท้อนซ้ำ พรีดิกทีฟดีคอนโวลูชัน เพื่อดึงเอาสัญญาณคลื่นสะท้อนซ้ำออก จากนั้นจึงแปลงข้อมูลกลับมาในโดเมน ที เอกซ์ ดังเดิม ด้วยเทคนิคนี้จะทำให้ได้ภาพตัดขวางทางคลื่นไหวสะเทือนที่ดีขึ้น และสามารถนำไปแปลความหมายเพื่อหา แหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ในอนาคต