ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระพือปีกต่อแรงยกตัวของหุ่นยนต์บินได้คล้ายแมลง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวาพร ศรเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันหุ่นยนต์บินได้คล้ายแมลงอาศัยหลักแรงยกตัวเพื่อช่วยในการลอยตัว โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระพือปีก ต่อแรงยกตัวของหุ่นยนต์บินได้คล้ายแมลง โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และมุมของการกระพือปีกต่อแรงยกตัว และวิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์การไหลของอากาศ โดยการศึกษาครั้งนี้จะนำไปประยุกต์ใช้ใน Flying Robot ของหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายแมลง