ระบบทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Online Computer Adaptive Testing System) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนักศึกษา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุบรรณ มณีมูล

  • อินทุอร ตรีเอกลักษณ์

  • ภัทรวุฒิ ปรีชาสุชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลิสา ทรงศรีวิทยา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Online Computer Adaptive Testing System) ระบบทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นซอฟท์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการการทดสอบและการจัดการคลังข้อสอบแบบออนไลน์ผ่านระบบแลน (Local Area Network) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ ระบบคลังข้อสอบ ระบบการสร้างชุดข้อสอบ ระบบการสอบออนไลน์ ระบบการตรวจข้อสอบ และระบบการวิเคราะห์ข้อสอบ ในส่วนของการทดสอบออนไลน์นั้น มีทั้งการทดสอบแบบดั้งเดิมและการทดสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบ (Adaptive Test) การสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบนั้น ระบบจะคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบให้ผู้สอบแต่ละคนตามความสามารถ หากผู้สอบตอบถูกถัดไปก็จะยากขึ้น หากตอบผิดข้อถัดไปก็จะง่ายลง คะแนนที่ผู้สอบแต่ละคนได้รับก็จะบอกถึงระดับความรู้ความสามารถจริงของผู้สอบได้ ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนอกจากจะสนับสนุนการทดสอบแบบออนไลน์ที่ครบวงจรตามหลักและทฤษฎีการทดสอบแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบเพื่อสร้างเป็นชุดแบบสอบสำหรับการทดสอบแบบกระดาษ (Paper and Pencil Test) สามารถนำผลการตอบข้อสอบจากการทดสอบแบบกระดาษมาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อและหาค่าสถิติในการสอบได้ด้วย ซอฟท์แวร์นี้พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL ส่วนติดต่อกับผู้ใช้พัฒนาด้วย Macromedia Dreamweaver และภาษา HTML สนับสนุนทำงานแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงต้องเรียกใช้งานซอฟท์แวร์จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ผ่านระบบแลน (Local Area Network) เพื่อติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย (Web Server) ในลักษณะของ Client Server Online Computer Adaptive Testing System is developed for online item banking management and online testing management in academic school. The system has 5 important subsystems: Item Banking, Test Making, Online Testing, Test Scoring and Test Analysis. The Online Testing subsystem both support classical testing and adaptive testing. The principle of adaptive testing is: system selects item so as to match with examinee’s ability, the difficulty of the exam seems to tailor itself to examinee’s level of ability. For example, if an examinee performs well on an item of intermediate difficulty, he will then be presented with a more difficult question or, if he performed poorly, he would be presented with a simpler question. So adaptive testing can provide uniformly precise scores for most examinee. The system has all the necessary features according to the theory of testing. It is not only support online computer testing: the system is able to support the paper and pencil testing also. User is able to select item from the item bank in order to create a paper based test. In addition, the system allows the instructor to input result from paper and pencil testing into the item analysis subsystem to analyze item statistic and education statistic. The system is developed in web based with the PHP language using MySQL database. Its user interface is developed by Macromedia Dreamweaver and HTML. User has to run the system on web browser via local area network (LAN) to connect to web server as a Client Server. คอมพิวเตอร์ !['frac{{omega](/latexrender/pictures/a49/a499a977d66ba966821a3968fd4b0ebc.gif)