หุ่นยนต์ไต่ผนัง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชัย เมืองสง

  • วีรศักดิ์ แจ่มใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พจน์ ตั้งงามจิตต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ไต่ผนัง ที่สามารถเคลื่อนที่บนผนังกระจกในแนวดิ่ง โดยที่หุ่นยนต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ และระบบสุญญากาศจับและยึดตัวหุ่นยนต์ลงบนพื้นผิว หุ่นยนต์ใช้มอเตอร์สองตัวเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น /ลง /ซ้าย และขวา โดยใช้ไมโครคอน โทรลเลอร์ตระกูล STAMP ARM7 เป็นตัวควบคุมการดูด/การปล่อยของแผ่นสุญญากาศ และใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ในขั้นตอนต่างๆบนผนังกระจก ผู้ใช้สามารถควบคุมหุ่นยนต์นี้ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์(GUI) โดยโปรแกรมนี้จะติดต่อสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม (Series port) ในการทดสอบประสิทธิภาพความสามารถและข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในสภาวะต่างๆ ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็นดังนี้ คือ การรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์, การเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ระดับความชันต่างๆ, การเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะอื่นๆ, ความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์, ความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ, ความคลาดเคลื่อนในการจดจำเส้นทางของหุ่นยนต์