การวิเคราะห์ปริมาณกลูทาไธโอนและโฮโมซิสเตอีนด้วยระบบไมโครชิพคะพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีสร่วมกับ ตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรชัย ศรีทวีสินทรัพย์

  • สุภานัน เหลืองสุขฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวรรณ ชัยลภากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้เป็นการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโฮโมซิสเตอีน และกลูทาไธโอน โดยใช้ระบบ ไมโครชิพคะพิลลารีเล็กโทรโฟเรซีสร่วมกับตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า ซึ่งเทคนิคนี้มีข้อดีคือ มีประสิทธิภาพทางเคมีวิเคราะห์สูง (detection limit และ linear range ของโฮโมซิสเตอีน คือ 3.8 nM และ 488.5 nM – 500μM ตามลำดับ ส่วนของกลูทาไธโอน คือ 3.7 pM และ 61 nM 250 μM ตามลำดับ เวลาในการวิเคราะห์สั้น(น้อยกว่า 2 นาที) และใช้ปริมาณสารเคมีในการวิเคราะห์น้อย (50 – 200 μL ) งานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการวิเคราะห์ปริมาณกลูธาไทโอนในตัวอย่างยา และโฮโมซิสเตอีนในตัวอย่างพลาสมา