การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดฟลูออไรด์ในน้ำ โดยใช้แอมเบอร์ไลท์ เอ็กซ์เอดี-2 ที่มีหมู่อะลิซาริน คอมเพลกโซน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์ ภัสสร์พล งามอุโฆษ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการเตรียมคีเลติงเรซินชนิดใหม่ โดยทำการดัดแปรพอลิสไตรีนไดไวนิลเบนซีน (แอมเบอร์ไลท์ เอ็กซ์เอดี 2) ด้วยอะลิซารินคอมเพลกโซนผ่านทางพันธะเอโซเพื่อใช้เป็นเฟสของแข็งสำหรับสกัดฟลูออไรด์ และตรวจสอบยืนยันเอกลักษณ์เรซินที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นำเรซินไปทดสอบการสกัดฟลูออไรด์ในน้ำด้วยวิธีการสกัดแบบแบทช์ร่วมกับโลหะซีเรียม (III) และตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัดโดยการวัดปริมาณฟลูออไรด์ที่เหลืออยู่ด้วยเทคนิคยูวี วิซิเบิล สเปกโทรสโกปี พบว่าเรซินสามารถสกัดฟลูออไรด์ได้