การประยุกต์สารสำคัญจากกระชายดำเพื่อใช้เป็นสารย้อมสีผมชนิดถาวร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตรีสุคนธ์ สวัสดิ์รักเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัฒทรา สวัสดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมสีผมชนิดถาวรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีที่มาจากการสังเคราะห์ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาการแพ้แก่ผู้ใช้ รวมทั้งอาจเกิดการกลายพันธุ์ของยีนได้ ดังนั้น การใช้สารจากธรรมชาติทดแทนสารสังเคราะห์ดังกล่าว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสารจากธรรมชาติมีความปลอดภัยมากกว่า จากการทดสอบการย้อมสีผมเบื้องต้นพบว่า สิ่งสกัดเมทานอลจากกระชายดำสามารถย้อมสีผมขาวเป็นให้เป็นสีดำได้ดี จึงนำสิ่งสกัดนี้มาทำการแยกแบบแบ่งส่วน (Partition) ด้วยสารละลายบิวทานอลอิ่มตัว แล้วแยกเป็นส่วนย่อยหยาบด้วยคอลัมน์ที่มีตัวดูดซับคือ Diaion สามารถแยกสารได้ส่วนย่อยหยาบ K1 ถึง K4 ทำการแยกสารเหล่านี้ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี แยกได้เป็นส่วนย่อย K1 1 ถึง 4,K3 1 ถึง 3, และK4 1 ถึง 4 เมื่อนำไปทดสอบการย้อมสีผม พบว่า ส่วนย่อย K4 1 ให้ผลการย้อมสีผมเป็นสีดำดีที่สุด